foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Uwaga Rodzice i Uczniowie!

W czasie zamkniętych szkół odbywa się nauczanie zdalne, które jest obowiązkowe - tak jak obowiązek szkolny! W nauczaniu takim uczeń jest także oceniany! 

Uczniowie - odczytujcie systematycznie wiadomości przesyłane Wam przez nauczycieli!

Poniżej umieszczam dokument o nazwie Wewnatrzszkolne Ocenianie pdczas Nauki Zdalnej. 

==============

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W  SZKOLE W MAMLICZU W DNIACH: 26 MARZEC 2020 – 10 KWIECIEŃ 2020.:

1. Wymienione zasady obowiązują tymczasowo, od 26 marca do 10 kwietnia 2020r. (daty mogą ulec zmianie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi).

2. Uczeń zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości w systemie Librus Synergia, za wyjątkiem weekendów.

3. Uczeń zobowiązany jest do zapoznawania się z wszystkimi materiałami przesyłanymi przez nauczycieli, którzy mogą korzystać z różnych kanałów komunikacyjnych, po ustaleniu ich z uczniami.

4. Wszystkie przesyłane zadania, ćwiczenia, interaktywne quizy i testy uczeń wykonuje samodzielnie.

5. Uczeń stara się terminowo przesyłać prace zdalne.

6. Uczeń stara się przestrzegać terminów wykonywania zadań, ćwiczeń, interaktywnych quizów i testów wskazanych przez nauczyciela. W przypadku braku możliwości wykonania ww. zadań w terminie uczeń informuje o tym fakcie nauczyciela i ustala wspólnie z nauczycielem nowy termin wykonania poleceń nauczyciela.

7. Uczeń imieniem i nazwiskiem podpisuje przesyłane prace.

8. Uczniowie starają się pracować systematycznie. O wszelkich przeszkodach informują nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcę.

9. Wszystkie materiały udostępniane przez nauczycieli mają służyć wyłącznie nauczaniu zdalnemu. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane.

10. Nauczyciel ma obowiązek wspomagania uczniów we wszystkich działaniach związanych ze zdalnym uczeniem się, wykorzystując informację zwrotną.

11. Nauczyciel ma obowiązek dostosować formę i poziom materiałów do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

12. Pozostałe zasady oceniania wszystkich form aktywności uczniów pozostają w zgodzie z zapisami Wewnątrzszkolnego Oceniania, Przedmiotowych Zasad Oceniania.

13. Uczniowie mają prawo do konsultacji indywidualnych z nauczycielem za pośrednictwem ustalonych komunikatorów w wyznaczonym czasie dyżuru konsultacyjnego.

 

Dokument do odczytania także tutaj