foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Plan współpracy z rodzicami 

w Szkole Podstawowej w Mamliczu

Cele współpracy:

- zwiększenie zaangażowania rodziców w realizowanie edukacyjno-wychowawczych zadań szkoły,

- wzbudzenie w rodzicach poczucia współodpowiedzialności za efekty kształcenia i wychowania oraz włączanie ich w życie placówki,

- zaangażowanie rodziców dzieci niepełnosprawnych w ramach edukacji włączającej,

- podejmowanie wspólnych decyzji związanych z wszechstronnym rozwojem dzieci,

- pedagogizacja i wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej,

- poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku do szkoły,

- uświadamianie rodzicom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoły w stosunku do rodziców,

- współpraca w realizacji zadań szkoły,

- podejmowanie wspólnych działań na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,

- uczestnictwo w zajęciach otwartych,

- korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców. 

 

zadania szcegółowe